Contact|

Thuiszitterscongres


28 JUN 2018 | BUSSUM

Deelsessies

1. Te bang of somber om naar school te gaan? Schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim en de Link als onderwijsinterventie
Marije Brouwer-Borghuis, MSc., orthopedagoog, de Link Almelo SWV2301
Sanne Broekmate, MSc., onderwijsbegeleider, de Link Almelo SWV2301

Angst- en stemmingsklachten rondom de schoolgang zijn voor de meeste professionals een bekend verschijnsel. Maar hoe hiermee om te gaan? Tijdens deze deelsessie gaan we in op de verschillende soorten schoolverzuim en de definities daarvan (schoolweigering, spijbelen, schoolonthouding, school gemotiveerde afwezigheid). Daarnaast bespreken we welke functies het schoolverzuim kan hebben en wat dat kan betekenen voor de aanpak. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim, waarbij onder andere risicofactoren binnen het onderwijs en aanpak binnen het onderwijs aan de orde komen. De Link wordt als specifieke onderwijsinterventie voor jongeren met schoolweigering toegelicht en onderbouwd. Tevens introduceren we het kennisteam schoolweigering dat onder het LECSO valt en waarvan Marije Brouwer-Borghuis mede kartrekker is.
Leerdoel:
Zicht krijgen op de verschillende soorten schoolverzuim, op risicofactoren voor schoolweigering binnen het onderwijs, op ondersteuningsbehoeften van jongeren met schoolweigering in het onderwijs en op de Link methodiek als een aanpak voor jongeren met schoolweigering in het VO
Leeftijdscategorie:
De Link is een onderwijsinterventie binnen het VO. Een groot deel van de presentatie is echter ook toepasbaar bij kinderen in de PO leeftijd of bij jongeren op het MBO. 
Doelgroep:
Een ieder die te maken heeft met kinderen/jongeren die vanwege angst- of stemmingsklachten niet meer of zeer beperkt naar school gaan. 

2. Hoogbegaafd,  uitdagingen en oplossingen in het onderwijs
Dorien Kok, specialist signaleren; eigenaar bureau I-CARUS, begeleiding en coaching voor leer-, gedrags-, ontwikkelingsproblemen en (hoog)begaafheid; voorzitter bestuur stichting 360grView; voorzitter bestuur stichting Omniumscholen. 
Wanda Glebbeek, eigenaar advies en coaching bij HB LinQ, eerste hulp bij hoogbegaafdheid, Secretaris bestuur Stichting 360grView; deelnemer beleidsatelier OCW. 
Met veel hoogbegaafde kinderen in het onderwijs gaat het relatief goed. Echter met een bepaalde groep gaat het veelal veel minder goed. Zij lopen meer dan eens vast, vallen uit of stromen af… Dit niet zelden met allerlei ernstige gevolgen. Veelal zien we terugkijkend dat er al veel eerder oplossingen ingezet hadden kunnen worden om dit te voorkomen. Vroegsignalering is daarom er belangrijk. We zien daarnaast dat daar waar er meer kennis is over hoogbegaafdheid is, er ook meer passende interventies zijn.
Leerdoel:
Stukje algemene kennis over Hoogbegaafdheid en de verschillende profielen
Mogelijke Knelpunten in het onderwijs
Het belang van vroegsignalering
Mogelijke oplossingen om uitval te voorkomen en/of op te lossen
Duur workshop: 75 minuten per workshopronde
Leeftijdscategorie:
Iedereen
Doelgroep:
Voor iedereen die te maken heeft kindontwikkeling en kinderen in onderwijs. 

3. Langdurig en verborgen verzuim. (Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs).
MA Thomas van der Vliet, RoM coördinator, OLS De Recon
Tijdens deze deelsessie bespreekt Thomas van der Vliet waarom geoorloofd verzuim net zo urgent is als ongeoorloofd verzuim. Aan de hand van het mede door hem geschreven boek “Langdurig en verborgen verzuim”,  wordt de methodiek Recon op Maat (RoM), gericht op het terug naar school krijgen van thuiszitters, beschreven en komen actiepunten voor het regulier onderwijs aan bod.
Leerdoel:
Het verkrijgen van inzicht in (verborgen) verzuim en de handreiking van tools om thuiszitten tegen te gaan binnen het speciaal en regulier onderwijs.
Leeftijdscategorie:
Leerlingen van 4-20 jaar met een langdurige of chronische, somatische, neurologische of psychosomatische aandoening.
Doelgroep:
Docenten, zorg coördinatoren, hulpverleners, zorgprofessionals, beleidsmakers.
 
4. Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school
Janet Schut, Altra, directeur specialistische jeugdhulp/ programmamanager onderwijszorg
Drs. Saskia Stroombergen, NVO Orthopedagoog Generalist. Regiebehandelaar Team Thuiszitters, Altra en Opvoedpoli
De impact van thuiszitten is groot voor zowel ouders, jongeren als voor de omgeving.Team Thuiszitters werkt samen met ouders, jongeren en school aan het verkrijgen van maatschappelijk perspectief.De deelnemers verkrijgen inzicht in hoe ze echt aansluiting kunnen krijgen bij jeugdigen die vanwege allerlei problemen langdurig thuiszitten. Handvatten hoe je stapje voor stapje vertrouwen kunt opbouwen om weer bij school aan te sluiten. En inzicht in de noodzaak van samenwerking tussen  verschillende disciplines voor een succesvolle aanpak.
Leerdoel:
Bewust worden van de impact van thuis zitten.
Wat weten we van wat werkt bij de integrale aanpak vanuit Team Thuiszitters.
Leeftijdscategorie:
Team Thuiszitters richt zich op jongeren van 6-18 jaar.
Doelgroep:
Hulpverleners, zorgprofessionals, medewerkers in het onderwijs, medewerkers vanuit de gemeenten.
 
5. Thuiszitten en psychische kwetsbaarheid
Marianne van Etten (ME Pedagogiek) begeleider passend onderwijs bij Fritz onderwijsbegeleiding i.s.m. UMCU en het Thuiszittersteam van de Fritz Redlschool (provincie Utrecht)
Mariette van Hemert (ME Pedagogiek), begeleider passend onderwijs bij Fritz onderwijsbegeleiding i.s.m. UMCU en het Thuiszittersteam van de Fritz Redlschool (provincie Utrecht)
Diede, ervaringsdeskundige, MBO student

Deze workshop gaat over jongeren die thuiszitten met een psychische kwetsbaarheid. Samen kijken we naar wat werkt in het begeleiden van deze jongeren. We gaan dieper in op de stem van de jongeren zelf en op de samenwerking tussen betrokkenen. Centraal staat de vraag: Wat heeft de jongeren met een psychische kwetsbaarheid nodig van anderen om weer terug te kunnen keren in het onderwijs, of om te blijven? Beide sprekers hebben veel ervaring in het begeleiden van leerlingen, thuiszitters, in samenwerking met GGZ. 
Leerdoel:
Wat werkt er in aanpak en benadering bij thuiszittende jongeren met een psychische kwetsbaarheid?
Leeftijdscategorie:
11-18 jaar
Doelgroep: 
Onderwijs (leerkrachten, zorgcoördinatoren/ IBers) / hulpverlening/ buurtteam/ ouderbegeleiders vanuit GGZ.
 

6.  Ik wil wel, maar ik kan niet naar school.
Ingeborg Visser, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog/psychotherapeut. Expertisegroepcoördinator SOLK bij de Bascule
Emma Menco, psycholoog i.o. tot Gedragstherapeut, Bascule
Bijna alle jongeren op een middelbare school zijn wel eens ziek en komen dan 1 of meer dagen niet naar school. Gelukkig herstellen de meeste jongeren van hun lichamelijke klachten en pakken de schoolgang weer op. Sommige jongeren melden zich vaak ziek en verzuimen veel van school. Een deel van deze jongeren die veel schoolverzuim heeft, heeft last van (onverklaarde) lichamelijke klachten.  Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, buikpijn of hoofdpijn komen vaak voor bij jongeren. Wanneer is er sprake van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij jongeren, welke beelden vallen hieronder en wat is dan de aanpak van deze klachten?
Leerdoel:
Herkennen van SOLK, kennis hebben over de bejegening naar jongeren met SOLK, hoe ziet een plan eruit van een jongere met SOLK om schoolgang weer op te pakken.
Leeftijdscategorie:
Gericht op jongeren tussen 12-18 jaar, maar ook goed toepasbaar voor kinderen in de lagere schoolleeftijd.
Doelgroep:
Hulpverleners, zorgprofessionals, medewerkers in het onderwijs . 

7.  (G)een thuiszitter
Hans Nieuwenstein, coördinator Linkklassen, Ambelt Zwolle
Tijdens deze sessie vertelt Hans Nieuwenstein hoe er gewerkt wordt binnen de Linkklassen. Dit zijn re-integratie klassen voor middelbare scholieren met internaliserende problematiek (TL, HAVO, VWO niveau) die langdurig thuis hebben gezeten. Hoe maken we het onderwijs veilig, overzichtelijk en inzichtelijk voor de leerlingen die veel negatieve ervaringen hebben opgedaan binnen het onderwijs en die tussen het wal en het schip dreigen te komen.
Leerdoel:
Inzicht geven in de problemen die thuiszitters hebben en hoe deze op te lossen
Leeftijdscategorie:
Middelbare scholieren
Doelgroep:
Medewerkers van middelbare scholen die met zorgleerlingen te maken hebben

8. OPSTAAN tegen Thuiszitten, signaleren van dreigende thuiszitters
Elly Kraaimaat, onderwijs coach en ondersteuner
Loek Mak, Loek Mak-Peters, schoolondersteuner bij een SWV, begeleider en coach
Paulien Oogjen, specialist jonge kind, schoolondersteuner bij een samenwerkingsverband en beeldcoach
Nederland staat voor de taak om ruim 10.000 thuiszittende kinderen en jongeren weer naar school terug te krijgen. Ondanks Passend Onderwijs is dat een grote en uitdagende opdracht.
Wat kan een school of samenwerkingsverband hierin betekenen? Als een leerling eenmaal thuis zit, is het al vijf over twaalf. Terug kijkend zien professionals vaak dat de leerling of zijn ouders al verschillende signalen van dreigend thuiszitten heeft gegeven.
Welke signalen zijn waarneembaar (vanaf de leeftijd van 3,5 jaar) en hoe kun je daar als professional je handelen op afstemmen? In deze interactieve workshop gaan we hierop in aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden. Tijdens deze workshop presenteren we de signaleringslijst dreigende thuiszitter. Over risicofactoren op het niveau van leerling, zijn thuissituatie, school en samenleving.
Leerdoel:
Presenteren van de signaleringslijst dreigende thuiszitter. Over risicofactoren op het niveau van leerling, zijn thuissituatie, school en samenleving.
Leeftijdscategorie:
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar.
Doelgroep:
Een workshop voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (alle leeftijden).

9. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking
Bart van Kessel, projectleider Gedragswerk
Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek vraagt om de samenwerking van ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, gemeente en andere betrokkenen. Dit is immers een doelgroep waar alle wet- en regelgeving, alle problemen, en geldstromen samenkomen. In deze deelsessie beantwoordt Bart van Kessel de vraag wat er voor nodig is om de gewenste gezamenlijke aanpak te realiseren. Hij windt er geen doekjes om en spreekt klare taal over de van alle betrokkenen gewenste inbreng.
Leerdoel:
Praktische handreikingen en inzichten om zelf werk te maken van een gezamenlijke aanpak van thuiszittende kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.
Leeftijdscategorie:
Kinderen, jeugdigen en jong volwassenen vanaf 5 tot en met 18 jaar.
Doelgroep:
Alle professionals die te maken (kunnen) krijgen met leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek en thuiszitten willen voorkomen of oplossen.

10. Thuiszitters: leerkrachten maken het verschil
drs. Hans Pollen (ACT!) Adviescentrum Thuiszitters, 
Indi Hondema (ACT!) Adviescentrum Thuiszitters.

Leerkrachten krijgen onverwacht te maken met signalen van teruglopende participatie van een leerling. Welke handelingsmogelijkheden heeft u en ontwikkelt u om de leerling te blijven bedienen?
We verkennen de mogelijkheden van het door ACT! gehanteerde Passende Onderwijs Constructie-model POC). We zoeken de grenzen op van onderwijs-zonder-zorg. Tevens welke opties er bestaan om terugkerende thuiszitters waar nodig maatwerk te bieden. Tenslotte laten we u ervaren wat het betekent wat leerlingen u willen vertellen op basis van de Present Child-methode.
Leerdoel:
De noodzaak van specifiek professionaliseren inzake het thuiszittersprobleem
1. u kunt uw rol en toegevoegde waarde als leerkracht inzake voorkomen en oplossen van thuiszitcasussen beschrijven
2. u heeft inzicht in de mogelijkheden van het Passende Onderwijs Constructie-model (POC)
3. u ervaart en reflecteert op het spiegelgedrag van leerlingen voor uw eigen professioneel en menselijk functioneren
Leeftijdscategorie:
Leerlingen PO, VO en MBO: dus van 5 - 20 jaar
Doelgroep:
Leerkrachten PO, VO en MBO