Contact|

2e Thuiszitterscongres


27 JUN 2019 | BUSSUM

Deelsessies

1. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking - deel 2 
(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de 1e deelsessieronde)
Bart van Kessel, directeur, Gedragswerk.
Werkvorm: In deze interactieve deelsessie wisselen theorie en praktijk elkaar af. De ervaringen van de deelnemers staan centraal. Hen wordt met nadruk gevraagd eigen voorbeelden aan te dragen.
Leerdoel: Met deze deelsessie biedt Bart van Kessel de deelnemers praktische handreikingen en inzichten om zelf de volgende stap te zetten in het gezamenlijk aanpakken van thuiszittende kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.
Leeftijdscategorie: Kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen vanaf 5 tot en met 18 jaar.
Doelgroep: Alle professionals die te maken (kunnen) krijgen met leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek en thuiszitten willen voorkomen of oplossen

Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek vraagt om de samenwerking van ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, gemeente en andere betrokkenen. Dit is immers een doelgroep waar alle wet- en regelgeving, alle problemen, en geldstromen samenkomen. In deze deelsessie gaat u aan de slag met de werkroute ‘van casuïstiek naar regionale samenwerking’. Bart van Kessel wisselt de ideeën en mogelijkheden uit met betrekking van wat er voor nodig is om, én individuele vraagstukken op te lossen én tegelijkertijd de gewenste gezamenlijke aanpak te realiseren voor deze dynamische doelgroep. Hierbij gebruikmakend van de ontwikkelde bouwstenen als ‘de Basisaanpak Zmolk/LVB’ en ‘Het Zelfregulatiemodel’. Bart van Kessel wil de deelnemers graag uitdagen niet te talmen maar vooral te beginnen.

2. Wat is de rol van de orthopedagoog of schoolpsycholoog bij thuiszittende leerlingen? 
Drs. José P.M. Wichers-Bots , orthopedagoog, JWB Advies, lid van de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs
Werkvorm: Casusbehandeling/best practice.
Leerdoel: Ideeën om leerlingen weer op school te krijgen en ideeën die voorkomen dat leerlingen thuiszitters worden.
Leeftijdscategorie van de sessie: Leerplichtige leerlingen van 4 tot 18 jaar.
Doelgroep: Gedragsdeskundigen.
Aan de hand van eigen good practices zal José Wichers-Bots, in dialoog met de aanwezigen, inzoomen op vragen als: wat is uw rol als gedragsdeskundige in dienst van een school of van een samenwerkingsverband als het gaat om leerlingen die thuis komen te zitten? Wat doet u? Neemt u initiatief, probeert u te interveniëren? Hoe gaat u, als dat nodig is, in gesprek met de schoolleiding, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband? Brengt u partijen om de tafel en hoe doet u dat? Probeert u structureel iets te veranderen aan de werkwijze van een school, zodat herhaling wordt voorkomen? Wat zijn de sleutels tot succes? Hoe kan preventief beleid ontwikkeld worden ten aanzien van schoolverzuim?

3. Langdurig en verborgen verzuim 
Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs.
MA Thomas van der Vliet, RoM Coördinator, OLS de Recon.
Ellen Assenberg, orthopedagoog, OLS de Recon.

Werkvorm: Presentatie / best practice 
Leerdoel: Inspiratie en inzicht met betrekking tot het doeltreffend aanbieden van maatwerk voor langdurige verzuimers.
Leeftijdscategorie: 12-18 jaar.
Doelgroep: Professionals uit voortgezet onderwijs & speciaal onderwijs, beleidsmakers in de zorg / onderwijs /hulpverleners.

Via beschrijvingen van de doelgroep en de methodiek wordt een helder beeld geschetst van de complexe problemen van (de gezinnen van) deze leerlingen. Via casuïstiek wordt op praktische wijze ingegaan op de successen en de valkuilen, als het gaat om het begeleiden van thuiszitters, waarbij ruimte is voor inbreng van de deelnemers en discussie. 

4. Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, een systemische visie
Gemma Witteman, Jeugdarts Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
John Wolbers, Systeemtherapeut Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie​.

Werkvorm:  Presentatie met casusbehandeling.
Leerdoelen:

  • Zicht op de factoren die meespelen in het ontstaan en voortduren van complexe problematiek bij ziekteverzuim 
  • Vergroten van inzicht over de systemische aspecten bij de aanpak van deze problematiek 

Leeftijdscategorie: Schoolgaande jeugd.

Doelgroep: Professionals die te maken hebben met ziekteverzuim.

Bij ziekteverzuim met complexe problematiek lijkt  expertise onvoldoende voorhanden. Deze jeugdigen lopen meestal ernstig vast en terugkeer naar school gaat niet of zeer moeizaam. Een systemische visie ontbreekt vaak. Het ZET (Ziekteverzuim Expertise Team) staat voor een interinstitutionele aanpak van deze complexe problematiek en tevens ontwikkeling van expertise op het gebied van preventie van ziekteverzuim.

5. Onderwijsconsulenten: voor thuiszitters of wanneer uitval dreigt
Yvon Wagenaar, onderwijsconsulent en onderwijszorgconsulent, Onderwijsconsulenten. 
Aïscha Trokasti, directeur, Onderwijsconsulenten.

Werkvorm: De sprekers starten met een korte toelichting over de organisatie en de rol en taken van de onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten. Daarna behandelen zij een aantal casussen uit de dagelijkse praktijk rondom (dreigende) thuiszitters.
Leerdoel: Met de behandeling van complexe casuïstiek van thuiszitters hopen de sprekers de deelnemers te informeren en inspireren. Inspireren om zelf buiten de gebaande paden creatieve oplossingen te vinden voor thuiszitters, waardoor kinderen en jongeren met problematiek (of afstand tot school) toch weer aan het onderwijs kunnen deelnemen. Informeren over de mogelijkheden die nog onvoldoende bekend zijn en waar soms nog niet aan gedacht wordt.
Leeftijdscategorie: Het betreft kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd (inclusief mbo)
Doelgroep: Alle betrokkenen bij kinderen en jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen.

Kinderen en jongeren kunnen door verschillende oorzaken vastlopen in het onderwijs. Wanneer een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent wordt betrokken is er vaak al veel gebeurd. De betrokkenen zijn vastgelopen in het vinden van een oplossing, of het lukt niet om het eens te worden over wat de meest geschikte oplossing is. Of men weet wel wat de juiste oplossing is, maar krijgt het niet georganiseerd. Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders, scholen, samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen bij het vinden van een passende oplossing die daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en waar eenieder achter kan staan. Onderwijszorgconsulenten ondersteunen daar waar zorg in onderwijs voor de leerling een voorwaarde is om in het onderwijs te kunnen deelnemen. Zij houden zich bezig met het organiseren van onderwijszorgarrangementen en begeleiden de betrokkenen bij eventuele financiële vraagstukken die daar bij horen. Zowel de onderwijsconsulenten als de onderwijszorgconsulenten vallen onder de landelijk opererende organisatie Onderwijsconsulenten en zijn inzetbaar in het primair onderwijs (zowel regulier als speciaal), het voortgezet onderwijs (zowel regulier als speciaal) en het middelbaar beroepsonderwijs.

6. Wat te doen met ziekteverzuim bij leerlingen? Het DNA van M@ZL
Inge Oreel, adviseur, NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).
Werkvorm: Combinatie van een lezing en een best practice.
Doelgroep: Iedereen die niet weet wat te doen met ziekteverzuim, zoals zorgprofessional en mentoren.
Leerdoel: Deelnemers gaan naar huis met het antwoord op de vraag in de titel: Wat ga ik morgen doen met alle leerlingen die zich ziek hebben gemeld?
Leeftijdscategorie: VO en MBO.

Weet u eigenlijk hoe groot het ziekteverzuim is op uw school? Hoe gaat u daar achterkomen? En nog belangrijker: Wat is er belangrijk als u leerlingen met ziekteverzuim wil ondersteunen? M@ZL is op dit moment de enige effectieve interventie op het gebied van ziekteverzuim op het VO en MBO. Welke vaardigheden, eigenschappen en stappen zijn dan belangrijk? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Kortom wat is het DNA van M@ZL?


7. Wat werkt (preventief) in de aanpak van thuiszitters?
Vincent Fafieanie, Expert samenwerking onderwijs - jeugd, Nederlands Jeugdinstituut.
Werkvorm: Kennisoverdracht met aansluitend gesprek over preventieve aanpak.
Doelgroep: Professionals en beleidsmaker vanuit onderwijs, gemeenten, wijkteams, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg.
Leerdoel: Men gaat naar huis met kennis over wat werkt in de aanpak bij thuiszitters en welke preventieve maatregelen u kunt nemen.
Leeftijdscategorie: PO, VO en MBO.

Het NJi heeft in samenwerking met dr. David Heyne, universitair hoofd-docent, Universiteit Leiden, op basis van internationaal onderzoek in kaart gebracht ‘Wat werkt’ in de aanpak bij schoolweigering. Hiervoor is een nieuwe ordening toegepast die aansluit bij de werkpraktijk: schoolweigering, schoolonthouding, schooluitsluiting en spijbelen. Op basis van deze indeling is in beeld gebracht welke methodische aanpakken werkzaam zijn. Aan de hand van enkele casussen wordt een toelichting gegeven. Vanuit de onderzoeken kan veel gezegd worden over preventieve werkzame factoren. Aan de hand van de ‘preventiematrix’ wordt daar met de aanwezigen verder op doorgegaan: ‘wat kan deze kennis voor uw situatie betekenen’.

8. Strafrecht als laatste redmiddel bij thuiszitters; het is juist vooral de zorg die stappen moet zetten 
Mr. Carlo Dronkers, Senior Officier van Justitie, Coördinerend ovj jeugd en jongeren. Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland.

Toelichting volgt 

9. Villa Revius: de optimale combinatie van onderwijs en zorg om thuiszitten te voorkomen of te verminderen 
Henriëtte Hopman, zorgcoördinator, Revius Lyceum Doorn. 
Edith van den Brink, conrector havo, Revius Lyceum Doorn.

Toelichting volgt 

10. Project 18+: Hoe gaan RMC en mbo-instellingen om met het melden van verzuim en de aanpak bij verzuimmeldingen? (uitgenodigd)
Ellen de Wit, projectleider, Ingrado.

Toelichting volgt