Contact|

2e Thuiszitterscongres


27 JUN 2019 | BUSSUM

Deelsessies

1. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking - deel 2 
(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de 1e deelsessieronde)
Bart van Kessel, directeur, Gedragswerk.
Werkvorm: In deze interactieve deelsessie wisselen theorie en praktijk elkaar af. De ervaringen van de deelnemers staan centraal. Hen wordt met nadruk gevraagd eigen voorbeelden aan te dragen.
Leerdoel: Met deze deelsessie biedt Bart van Kessel de deelnemers praktische handreikingen en inzichten om zelf de volgende stap te zetten in het gezamenlijk aanpakken van thuiszittende kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.
Leeftijdscategorie: Kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen vanaf 5 tot en met 18 jaar.
Doelgroep: Alle professionals die te maken (kunnen) krijgen met leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek en thuiszitten willen voorkomen of oplossen

Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek vraagt om de samenwerking van ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, gemeente en andere betrokkenen. Dit is immers een doelgroep waar alle wet- en regelgeving, alle problemen, en geldstromen samenkomen. In deze deelsessie gaat u aan de slag met de werkroute ‘van casuïstiek naar regionale samenwerking’. Bart van Kessel wisselt de ideeën en mogelijkheden uit met betrekking van wat er voor nodig is om, én individuele vraagstukken op te lossen én tegelijkertijd de gewenste gezamenlijke aanpak te realiseren voor deze dynamische doelgroep. Hierbij gebruikmakend van de ontwikkelde bouwstenen als ‘de Basisaanpak Zmolk/LVB’ en ‘Het Zelfregulatiemodel’. Bart van Kessel wil de deelnemers graag uitdagen niet te talmen maar vooral te beginnen.

2. Wat is de rol van de orthopedagoog of schoolpsycholoog bij thuiszittende leerlingen?
(Let op deze sessie is alleen beschikbaar in de 1e deelsessieronde) 
Drs. José P.M. Wichers-Bots , orthopedagoog, JWB Advies, lid van de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs
Werkvorm: Casusbehandeling/best practice.
Leerdoel: Ideeën om leerlingen weer op school te krijgen en ideeën die voorkomen dat leerlingen thuiszitters worden.
Leeftijdscategorie van de sessie: Leerplichtige leerlingen van 4 tot 18 jaar.
Doelgroep: Gedragsdeskundigen.
Aan de hand van eigen good practices zal José Wichers-Bots, in dialoog met de aanwezigen, inzoomen op vragen als: wat is uw rol als gedragsdeskundige in dienst van een school of van een samenwerkingsverband als het gaat om leerlingen die thuis komen te zitten? Wat doet u? Neemt u initiatief, probeert u te interveniëren? Hoe gaat u, als dat nodig is, in gesprek met de schoolleiding, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband? Brengt u partijen om de tafel en hoe doet u dat? Probeert u structureel iets te veranderen aan de werkwijze van een school, zodat herhaling wordt voorkomen? Wat zijn de sleutels tot succes? Hoe kan preventief beleid ontwikkeld worden ten aanzien van schoolverzuim?

3. Langdurig en verborgen verzuim 
Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs.
MA Thomas van der Vliet, RoM Coördinator, OLS de Recon.
Ellen Assenberg, orthopedagoog, OLS de Recon.

Werkvorm: Presentatie / best practice 
Leerdoel: Inspiratie en inzicht met betrekking tot het doeltreffend aanbieden van maatwerk voor langdurige verzuimers.
Leeftijdscategorie: 12-18 jaar.
Doelgroep: Professionals uit voortgezet onderwijs & speciaal onderwijs, beleidsmakers in de zorg / onderwijs /hulpverleners.

Via beschrijvingen van de doelgroep en de methodiek wordt een helder beeld geschetst van de complexe problemen van (de gezinnen van) deze leerlingen. Via casuïstiek wordt op praktische wijze ingegaan op de successen en de valkuilen, als het gaat om het begeleiden van thuiszitters, waarbij ruimte is voor inbreng van de deelnemers en discussie. 

4. Ziekteverzuim bij jeugdigen met complexe problematiek, een systemische visie
Gemma Witteman, Jeugdarts Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
John Wolbers, Systeemtherapeut Karakter Enschede, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie​.

Werkvorm:  Presentatie met casusbehandeling.
Leerdoelen:

  • Zicht op de factoren die meespelen in het ontstaan en voortduren van complexe problematiek bij ziekteverzuim 
  • Vergroten van inzicht over de systemische aspecten bij de aanpak van deze problematiek 

Leeftijdscategorie: Schoolgaande jeugd.

Doelgroep: Professionals die te maken hebben met ziekteverzuim.

Bij ziekteverzuim met complexe problematiek lijkt  expertise onvoldoende voorhanden. Deze jeugdigen lopen meestal ernstig vast en terugkeer naar school gaat niet of zeer moeizaam. Een systemische visie ontbreekt vaak. Het ZET (Ziekteverzuim Expertise Team) staat voor een interinstitutionele aanpak van deze complexe problematiek en tevens ontwikkeling van expertise op het gebied van preventie van ziekteverzuim.

5. Onderwijsconsulenten: voor thuiszitters of wanneer uitval dreigt
Yvon Wagenaar, onderwijsconsulent en onderwijszorgconsulent, Onderwijsconsulenten. 
Aïscha Trokasti, directeur, Onderwijsconsulenten.

Werkvorm: De sprekers starten met een korte toelichting over de organisatie en de rol en taken van de onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten. Daarna behandelen zij een aantal casussen uit de dagelijkse praktijk rondom (dreigende) thuiszitters.
Leerdoel: Met de behandeling van complexe casuïstiek van thuiszitters hopen de sprekers de deelnemers te informeren en inspireren. Inspireren om zelf buiten de gebaande paden creatieve oplossingen te vinden voor thuiszitters, waardoor kinderen en jongeren met problematiek (of afstand tot school) toch weer aan het onderwijs kunnen deelnemen. Informeren over de mogelijkheden die nog onvoldoende bekend zijn en waar soms nog niet aan gedacht wordt.
Leeftijdscategorie: Het betreft kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd (inclusief mbo)
Doelgroep: Alle betrokkenen bij kinderen en jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen.

Kinderen en jongeren kunnen door verschillende oorzaken vastlopen in het onderwijs. Wanneer een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent wordt betrokken is er vaak al veel gebeurd. De betrokkenen zijn vastgelopen in het vinden van een oplossing, of het lukt niet om het eens te worden over wat de meest geschikte oplossing is. Of men weet wel wat de juiste oplossing is, maar krijgt het niet georganiseerd. Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders, scholen, samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen bij het vinden van een passende oplossing die daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en waar eenieder achter kan staan. Onderwijszorgconsulenten ondersteunen daar waar zorg in onderwijs voor de leerling een voorwaarde is om in het onderwijs te kunnen deelnemen. Zij houden zich bezig met het organiseren van onderwijszorgarrangementen en begeleiden de betrokkenen bij eventuele financiële vraagstukken die daar bij horen. Zowel de onderwijsconsulenten als de onderwijszorgconsulenten vallen onder de landelijk opererende organisatie Onderwijsconsulenten en zijn inzetbaar in het primair onderwijs (zowel regulier als speciaal), het voortgezet onderwijs (zowel regulier als speciaal) en het middelbaar beroepsonderwijs.

6. Wat te doen met ziekteverzuim bij leerlingen? Het DNA van M@ZL

Inge Oreel, adviseur, NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).
Werkvorm: Combinatie van een lezing en een best practice.
Doelgroep: Iedereen die niet weet wat te doen met ziekteverzuim, zoals zorgprofessional en mentoren.
Leerdoel: Deelnemers gaan naar huis met het antwoord op de vraag in de titel: Wat ga ik morgen doen met alle leerlingen die zich ziek hebben gemeld?
Leeftijdscategorie: VO en MBO.

Weet u eigenlijk hoe groot het ziekteverzuim is op uw school? Hoe gaat u daar achterkomen? En nog belangrijker: Wat is er belangrijk als u leerlingen met ziekteverzuim wil ondersteunen? M@ZL is op dit moment de enige effectieve interventie op het gebied van ziekteverzuim op het VO en MBO. Welke vaardigheden, eigenschappen en stappen zijn dan belangrijk? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Kortom wat is het DNA van M@ZL?


7. Wat werkt (preventief) in de aanpak van thuiszitters?
Vincent Fafieanie, Expert samenwerking onderwijs - jeugd, Nederlands Jeugdinstituut.
Drs. Evelyne Karel,  GZ psycholoog,  De Berkenschutse
Drs. Cynthia Defourny,  GZ psycholoog,  De Berkenschutse

Werkvorm: Kennisoverdracht met aansluitend gesprek over preventieve aanpak.
Doelgroep: Professionals en beleidsmaker vanuit onderwijs, gemeenten, wijkteams, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg.
Leerdoel: Men gaat naar huis met kennis over wat werkt in de aanpak bij thuiszitters en welke preventieve maatregelen u kunt nemen.
Leeftijdscategorie: PO, VO en MBO.

Het NJi heeft in samenwerking met dr. David Heyne, universitair hoofd-docent, Universiteit Leiden, op basis van internationaal onderzoek in kaart gebracht ‘Wat werkt’ in de aanpak bij schoolweigering. Hiervoor is een nieuwe ordening toegepast die aansluit bij de werkpraktijk: schoolweigering, schoolonthouding, schooluitsluiting en spijbelen. Op basis van deze indeling is in beeld gebracht welke methodische aanpakken werkzaam zijn. Aan de hand van enkele casussen wordt een toelichting gegeven. Vanuit de onderzoeken kan veel gezegd worden over preventieve werkzame factoren. Aan de hand van de ‘preventiematrix’ wordt daar met de aanwezigen verder op doorgegaan: ‘wat kan deze kennis voor uw situatie betekenen’.

In deze presentatie neemt De Berkenschutse, centrum voor onderwijsexpertise, u mee in het door hun ontwikkelde aanbod binnen LANS. LANS is een totaal aanpak voor leerlingen met schoolweigering. Het 3 tier model en het onderwijszorg arrangement worden nader toegelicht.

8.  Is er een rol voor het OM in de thuiszittersproblematiek? Horen spijbelzaken in het strafrecht?
Mr. Carlo Dronkers, Senior Officier van Justitie, Coördinerend ovj jeugd en jongeren. Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland.

Werkvorm: Casusbehandeling/best practice.
Leerdoelen

  • Inzicht in strafrechtelijke aanpak
  • Mogelijkheden en onmogelijkheden van strafrechtelijke aanpak
  • Handvatten om te indiceren of het spijbelen van de jongere behoort tot ‘regulier’ pubergedrag, of dat het de voorfase van criminele betrokkenheid is en actie vanuit strafrecht noodzakelijk is.

Leeftijdscategorie van de sessie: Leerplichtige leerlingen van 12 tot 18 jaar.
Doelgroep: Beleidsmakers, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers en onderwijsprofessionals die te maken hebben met spijbelende jongeren en/of multiproblem jongeren.

Thuiszitten moet in zorg en onderwijs niet gezien worden als een geïsoleerd probleem . U krijgt inzicht in de strafrechtelijke aanpak van thuiszitters.  Het belang van het onderkennen van de urgentie van thuiszittersproblematiek en de betekenis daarvan voor het strafrecht worden in deze sessie verduidelijkt. Heeft het strafrecht een toegevoegde waarde in de aanpak van de thuiszittersproblematiek en zo ja hoe groot is deze en in welke fase van de aanpak kan zij het meest effectief worden ingezet?

Carlo Dronkers vertelt vanuit het OM waarom het belangrijk is dat LPW (Leerplichtwet) zaken juist vanwege hun signaalfunctie  (voor een latere ‘criminele carrière’) zo vroeg mogelijk aangepakt dienen te worden en het best via een integrale  ‘zorgroute’.  Het zwaartepunt  moet niet zitten in de strafrechtelijke vervolging, maar in de aanpak in voorfase om doorslag naar een vorm van jeugdcriminaliteit te voorkomen. Kennisnemen van casuïstiek draagt bij tot vroegsignalering en adequate aanpak.

Vanuit de keten is er nog steeds veel onbekendheid over de rol van het OM rol in dit soort zaken. Carlo Dronkers licht toe waar het OM echt ‘van is’ dat wil zeggen dat we sommige zaken nu juist echt beter niet via het strafrecht zouden moeten willen oplossen. Het strafrecht is echt ultimum remedium, en wat betekent dat nu eigenlijk? 

9. Villa Revius: de optimale combinatie van onderwijs en zorg om thuiszitten te voorkomen of te verminderen
Drs. Clementine van den Berg, rector, Revius Lyceum Doorn
Anne Galema, begeleider passend onderwijs, Revius Lyceum Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Werkvorm: Presentatie , kennisoverdracht, uitwisseling
Doelgroep: Schoolleiders, afdelingsleiders, zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs.
Leerdoel: Men gaat naar huis met ideeën over het aangaan van samenwerking met de gemeente op het gebied van passend onderwijs, en ideeën hoe een dergelijke thuiszitters-opvang vorm te geven.
Leeftijdscategorie: Leerjaar 1 tot en met 6 mavo/havo/vwo

Eind schooljaar 2015-2016 bleken er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug meer (gedeeltelijke) thuiszitters aanwezig te zijn dan wenselijk. Er werd besloten gezamenlijk actie te ondernemen. In de Villa wordt een laagdrempelige onderwijssetting in een ontspannen sfeer nagestreefd. Zorg en onderwijs worden waar mogelijk gecombineerd. Door het creëren van een huiskamerachtige onderwijssetting wordt de overstap van thuis naar (huiskamer)onderwijs naar regulier onderwijs bevorderd en vergemakkelijkt. Leerlingen met een (potentieel) te hoog schoolverzuim worden begeleid op het gebied van onderwijs en zorg. Daarbij werken de partners leerplicht, schoolarts, dorpsteams, externe zorgverleners en de school samen. De sprekers delen graag hun ervaringen van het opzetten, implementeren en uitvoeren hiervan.

10. Beter pASSend klas: Weer kijk op de toekomst
Emilie de Graaff, senior docent beter pASSend klas, Altra Onderwijs en Jeugdzorg.
Werkvorm: Presentatie/best practice en veel ruimte om de opvang van jongeren met autisme spectrum problematiek en angst, te bespreken.
Doelgroep: Professionals betrokken bij leerlingen (thuiszitters) met ASS en angst problematiek.
Leerdoel: Informatie krijgen over de methodiek van  de Beter pASSend klas en gedachten uitwisselen over het omgaan met jongeren met een ASS en angstproblematiek die thuis zijn komen te zitten of dreigen dat te gaan doen.
​Leeftijdscategorie: 12 tot 18+ jaar.

De vraag naar een plek voor leerlingen in de middelbare schoolleeftijd met angstproblematiek en autisme werd in 2014 door thuiszitters, hun ouders, de leerplichtambtenaar, andere betrokkenen en het SBO neergelegd bij Altra, waarna in 2015 de eerste Beter pASSend klas werd geopend.
De BP- klas gaat er van uit dat iedere jongere zich wil ontwikkelen en op zijn eigen manier in staat is tot leren.
Het hoofddoel van de Beter pASSend klas is om deze jongeren weer deel te laten nemen aan de maatschappij.
In deze deelsessie maakt u kennis met de werkwijze van de Beter pASSend klas en kan gesproken worden over de aanpak van deze thuiszitters.